Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Elämäsi Kuntoon – Hieronta & Valmennus

Vattuniemenkatu 15 A, 00210 Helsinki

Puhelin 040 470 2570

www.elamasikuntoon.com

Y-tunnus 2595205-9

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Mikael Mentu

info@elamasikuntoon.com

Rekisterin nimi

Asiakastietorekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakkailta kerättäviä tietoja käytetään hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhteystietoja voidaan käyttää myös markkinointiin ja asiakasviestintään.

Rekisterin tietosisältö

Hieronta-asiakkaista nimi, yhteystiedot, syntymäaika, hoidon kannalta välttämättömät esi- ja terveystiedot sekä hoitomerkinnät.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta kerätään tiedot asiakassuhteen alussa esitietolomakkeella. Tilattaessa kotisivujen sähköisellä lomakkeella hierontalahjakorttia tallentuu nimi, puhelin, osoite -ja sähköpostiosoitetiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilölle itselleen, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä. Lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen viranomaisille, tutkimuslaitoksille, vakuutuslaitoksille sekä vakuutuskassoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa. Tietoja pyydetään Elämäsi Kuntoon – Hieronta & Valmennus yllä mainitusta osoitteesta henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

Tiedon korjaaminen

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan Elämäsi Kuntoon – Hieronta & Valmennus yllä mainittuun osoitteeseen tehdyn kirjallisen pyynnön perusteella. Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä kaikki itseään koskevia tietoja lain mukaisesti. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakkaiden täyttämät esitietolomakkeet säilytetään vain manuaalisesti. Paperiset arkistot säilytetään lukollisessa arkistokaapissa valvotuissa olosuhteissa. Vanhemmat paperiset arkistot tuhotaan säännöllisin väliajoin. Sähköinen lahjakorttirekisteri ylläpidetään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin, sekä muiden tarvittavien suojajärjestelyiden avulla.